Compounds > zolpidem

Formulations
Zolpidem tartrate 10 MG Sublingual Tablet Zolpidem tartrate 5 MG Sublingual Tablet
Zolpidem tartrate 5 MG/ACTUAT Oral Spray zolpidem 10 MG Disintegrating Tablet
zolpidem 10 MG Oral Tablet zolpidem 12.5 MG Extended Release Tablet
zolpidem 5 MG Disintegrating Tablet zolpidem 5 MG Oral Tablet
zolpidem 6.25 MG Extended Release Tablet